SPOSÓB ŻYWIENIA

Sposób żywienia wpływa wybitnie na skład chemiczny mleka. We­dług Pijanowskiego [9] mleko krów niedożywionych zawiera ok. 2% kazeiny zamiast 2,5%. Makuchy lniane dodane do paszy zwiększają za­wartość tłuszczu w mleku. Na skład chemiczny i mleczność krów wpływa także klimat i temperatura otoczenia. Powyżej 25°C następuje spadek ilości mleka, a w niższej temperaturze uzyskuje się większą wydajność i korzystniejszy skład chemiczny.Białko mleka nie jest substancją jednorodną, w jego skład wcho­dzą: kazeina, laktoalbumina i laktoglobulina w łącznej ilości 3,1%. W normalnym mleku krowim 76% azotu ogólnego przypada na ka­zeinę, 13% na albuminę, 5% na globulinę, a 6% stanowi azot poza- białkowy.W kazeinie wyodrębniono cztery główne frakcje: alfa-, beta-, kappa-, gamma-, różniące się masą cząsteczkową, punktem izoelek- trycznym, przy czym frakcja alfa- stanowi ok. 60% kazeiny, beta- — 25%, a pozostałe frakcje resztę. Kazeinę można wydzielić przez strą­cenie jej kwasem przy pH 4,5; można ją strącić również podpuszczką lub solami niektórych metali ciężkich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *