PRODUKCJA I SPOŻYCIE MIĘSA W POLSCE

Pro­dukcja mięsa cielęcego wykazała nieznaczny spadek, baraniny— utrzy­mała się na jednakowym poziomie. Ogólna produkcja wszystkich ro­dzajów mięsa z 1,38 min ton rocznie osiągnęła poziom 3,1 min ton. Zwiększenie poziomu produkcji mięsa następowało nierównomier­nie, co powodowało okresowe trudności w handlu mięsem. Szybkie tempo wzrostu produkcji mięsa wystąpiło w ‘okresie 1970—1975, lecz i     tutaj następowały poważne zakłócenia, mające swe źródło w trud­nościach na rynlku paszowym i zmniejszającej się opłacalności pro­dukcji. Zniesienie obowiązkowych dostaw dla Państwa, lepsze zaopa­trzenie w pasze i w inne środki produkcji wpływa na poprawę ren­towności produkcji i na dalszy jej wzrost.Wobec występujących obecnie w świecie trudności w pokryciu za­potrzebowania na mięso, prowadzenie polityki żywnościowej, hamują­cej nadmierny wzrost spożycia mięsa, byłoby pożądane. Natomiast ce­lowe wydaje się propagowanie spożycia naturalnych zamienników mię­sa, np. produktów mlecznych, jaj i ryb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *