PODZIAŁ TUSZ ZE WZGLĘDU NA PRZYDATNOŚĆ

Tusze zwierzęce po uboju są badane przez osobę upoważnioną do tego celu lub przez lekarza weterynarii i otrzymują odpowiednie oznakowa­nie o przydatności do celów spożywczych.Według obowiązujących norm, ze względu na przydatność spożyw­czą, rozróżnia się czitery rodzaje mięsa: mięso zdatne do spożycia, mię­so mniej wartościowe, mięso warunkowo zdatne do spożycia i mięso niezdatne do spożycia.Mięso zdatne do spożycia jest to mięso pełnowartościo­we pochodzące zę sztuk młodych, zdrowych, bez żadnych zmian mogą­cych zmniejszyć jego wartość odżywczą. Mięso tego rodzaju jest zna­kowane pieczęcią okrągłą o średnicy 4 cm.Mięso mniej wartościowe jest to mięso niższej jakości i mniejszej użyteczności wskutek zmian wewnętrznych i zewnętrz­nych, lecz zdatne do spożycia pod względem zdrowotnym. Jest ono oznakowane okrągłą pieczęcią ujętą w kwadrat. Mięso warunkowo zdatne do spożycia jest to mię­so pochodzące ze sztuk chorych, dopuszczone do spożycia dopiero po zastosowaniu odpowiednich zabiegów (np. sterylizacji) uniemożliwiają­cych jego szkodliwe działanie dla zdrowia. Jest ono znakowane pieczę­cią kwadratową o długości boku 4 cm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *