OCHŁODZONE POTRAWY

Ochłodzone potrawy mogą być przechowywane przez kilka dni w 2°C i w zależności od potrzeby ogrzewane w piecach konwekcyjnych do temperatury spo­życia. Dla metody Regethermic (stosowanej w USA jako system również w ramach School-Lunch-Program) istnieje specjalna linia do pakowa­nia.Metody chłodzenia posiłków wykazują następujące zalety:produkcję, przechowywanie i wydawanie posiłków można prze­prowadzić w istniejących placówkach zamkniętego żywienia zbiorowe­go za pomocą konwencjonalnej techniki kuchennej (co najmniej dla metody Menu-Therm),stosunkowo mały nakład pracy w kuchni wykończeniowej, zwiększenie rozporządzalności i elastyczności zaopatrzenia w je­den ciepły posiłek główny, np. przy silnie wahającej się liczbie kon­sumentów,możliwość oferowania większej liczby posiłków do wyboru, rów­nież w małych placówkach żywienia,możliwość przygotowania zróżnicowanej oferty posiłków na po­szczególnych zmianach i zależnie od stopnia ciężkości pracy,miejscowe i czasowe rozdzielenie przyrządzania i wydawania posiłków,wzrost ciągłości produkcji w kuchni przyrządzającej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *