KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości obejmuje badanie surowców, prawidłowości prze­biegu produkcji oraz gotowych produktów.Suma technologicznych procesów jednostkowych (etapowych) daje całość procesu technologicznego, który może przebiegać zarówno w całym zakładzie, jak i w wydzielonym pomieszczeniu.O    wyborze optymalnych warunków technologicznych decyduje wy­soki ekonomiczny wynik użytkowy, który może być mierzony za po­mocą odpowiednich wskaźników. Jako miernik powinien być także wykorzystany możliwie wysoki stopień zaopatrzenia ludności. Może on być mierzony następującymi wskaźnikami:  zużycie posiłków na głowę ludności w okręgu zaopatrzenia (w przypadku zakładu gastronomicznego),    procentowy udział konsumentów w stosunku do całej załogi (przy żywieniu zbiorowym zamkniętym).Do oceny efektu użytkowego są wykorzystywane następujące mier­niki ekonomiczne lub techniczno-ekonomiczne [17]:zdolność produkcyjna — wydajność produkcji na jednostkę czasu,   wydajność pracy na 1 zatrudnionego (np. obrót na 1 pełnoza- trudnionego, obrót kuchni na 1 pełnozatrudnionego pracownika kuchni),mierniki środków trwałych, a szczególnie wartość środków trwałych oraz ich rentowność (zysk w zł na 1000 zł wartości środków trwałych),   stopień wykorzystania bazy materialno-technicznej (np. obrót na 1 miejsce konsumenckie, czas wykorzystania danej maszyny w h/14 h).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *