PODSTAWY TECHNOLOGII POSIŁKÓW

Przy kształtowaniu procesu technologicznego w obiekcie żywienia zbio­rowego należy uwzględnić różne dziedziny nauki o organizacji, jak: organizacja produkcji, organizacja zakładu, socjalistyczne kierowanie gospodarką, nauka o pracy, elektroniczne przetwarzanie danych, cy­bernetyka ekonomiczna, badania z zakresu organizacji.Procesy transportu, kontroli jakości i magazynowania są uznawane również jako procesy technologiczne, chociaż one tylko przygotowują proces przetwórczy, łączą go lub kończą. Przy potokowym wytwarza­niu wszystkie procesy stanowią całość.Proces przetwórczy obejmuje przestrzenne i czasowe współdziała­nie ludzi, środków i obiektów pracy [1]. W tym procesie obiekt pracy zostaje przetworzony ludzką siłą roboczą za pomocą środków pracy. Wydatek ludzkiej siły roboczej zależy przy tym od osiągniętego stop­nia mechanizacji.Na poziom procesu przetwórczego oddziaływują równocześnie:    istniejące warunki, rodzaj, jakość, forma i liczba obiektów pracy,  kwalifikacje sił roboczych.W zależności od istniejących warunków, szczególnie od warunków technicznych, proces przetwórczy dzieli się na: ręczny, zmechanizowa­ny lub częściowo, albo całkowicie zautomatyzowany.Transport przed, w czasie i po procesach przetwórczych jest szcze­gólnie zależny od:   wybranej techniki przenoszenia, rodzaju, długości i stanu dróg,  rodzaju, formy i masy przenoszonego materiału.Magazynowanie obejmuje przechowywanie surowców, materiałów pomocniczych i opakowań w specjalnych pomieszczeniach magazyno­wych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *