PROMIENIOWANIE

Ciepło jest przenoszone na skutek ruchu cząsteczek najczęściej w wyniku zmiany gęstości substancji; dotyczy to przeważ­nie cieczy i gazów. W szczególności szybkość rozszerzania- mieszanin zależy od podwyższenia temperatury. Cząsteczki o mniejszej gęstości wznoszą się, a chłodniejsze — o większej gęstości opadają. Dla przy­spieszenia wymiany ciepła można zastosować cyrkulację mechaniczną. Promieniowanie. Wytworzona energia promieniowania przenika naj­pierw przez przestrzeń powietrzną a przy napotkaniu i wniknięciu do obrabianego materiału przekształca się w energię cieplną . Przenoszenie ciepła wyrażone w W • s • kg-1. K_1 jest zależne głównie od cieplnofizycznych właściwości obrabianego materiału, jak: ciepła właściwego c, gęstości j> oraz współczynnika przewodzenia ciepła (źl) lub współczynnika przewodzenia temperatury a. Współczynnik prze­wodzenia cieplnego [W/(m • K-1)] odpowiada ilości ciepła przechodzą­cego w jednostce czasu przez przekrój płaszczyzny o powierzchni m2, gdy odległe od siebie o 1 m przekroje mają gradient temperatury, 1°. Strumień ciepła q przedstawia ilość ciepła, która przenika przez prze­krój materiału o przewodności cieplnej l, gdy dwie prostopadłe do kierunku strumienia warstwy w odstępie dx wykazują różnicę tem­peratur dT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *