OBRÓBKA I PRODUKCJA

Magazyn „wilgotny” należy wyłożyć płytkami i uszczelnić przed wodą infiltracyjną, oraz wyposażyć w kratki ściekowe w podłodze i miejsca czerpalne do wody. Liczba pomieszczeń magazynowych jest określona ilością magazy­nowanych surowców i wymaganiami towaroznawczymi. Jako orienta­cyjną podstawę planowania wymiarów pomieszczeń magazynowych na­leży przyjąć dla produktów przewidzianych do przechowywania w chłodzie 2—3-dobowe zapotrzebowanie, a dla pozostałych zapotrzebo­wanie 4—6-dniowe.Strefa obróbki wstępnej powinna być położona między magazynem surowców a strefą przyrządzania posiłków. Tutaj surowce żywnościo­we są przygotowywane do obróbki kulinarnej lub termicznej. Poszcze­gólne pomieszczenia do obróbki wstępnej, rozdzielone wg rodzaju pro­duktów, są wyposażone odpowiednio do ich specyficznych zadań. Wszystkie pomieszczenia do obróbki wstępnej są wyposażone w kratki ściekowe w podłodze, uszczelnienia przed wodą infiltracyjną, miejsca poboru wody i umywalnie do rąk oraz wodoszczelne gniazda wtykowe, dające możliwość podłączenia maszyn do sieci energetycznej.Strefa produkcji posiłków obejmuje różne zakresy obróbki kulinar­nej, z których najważniejsze są ciepła i zimna kuchnia, występujące we wszystkich dużych zakładach żywienia zbiorowego. Odpowiednio do rozmiarów, w jakich będą przerabiane w zimnej kuchni przemysło­wo wytworzone produkty delikatesowe, przeważają operacje porcjo­wania i przygotowywania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *