ZAKRES DZIAŁANIA

Odpowiednio do przebiegu ogólnego procesu technologicznego produkcji posiłkow w zakładzie gastronomicznym rozróżnia się następujące za­kresy (strefy) działania:  przyjęcie surowców,przechowywanie surowców (magazyn gospodarczy),wstępnej, która ze względu na utrzymanie właś­ciwej higieny wymaga rozdzielenia pomieszczeń według grup produktow żywnościowych: mięso, dziczyzna, drób, ryby, jak również warzy­wa i ziemniaki,które zależnie od wymagań można po­dzielić na ciepłą kuchnię, zimną kuchnię, ciastkarnię, produkcję lodów, przyrządzanie kawy; w jednostkach służby zdrowia mogą jeszcze być kuchnie dietetyczne, kuchnie mleczne, kuchnie oddziałowe,  wydawanie posiłków, zgrupowane jafko ciepłe i zimne posiłki, na­poje i różne produkty „bufetowe” (włącznie z ciastkami),   mycie naczyń,  puste opakowania i odpadki. Z przyjęciem surowców są związane takie czynności, jak: kontrola wartości, ilości i dopełnienie warunków dostawy.Dział ten powinien mieć:bezpośredni kontakt ze strefą dostawy (ulica, własna bocznica kolejowa),  pomosty (rampy załadowcze, pomosty boczne, czołowe), ponie­waż ruch towaru odbywa się najczęściej systemem paletowym,płaszczyznę przyjęcia towaru dopasowaną do poziomu załadow­czego samochodów dostawczych,samojezdne wózki podnośnikowe i układające,wymiary powierzchni pomostów załadowczych i przyjęcia to­waru, uzależnione od wielkości i ilości towaru, przypadającej na obiekt oraz od rytimu dostaw.Magazyn pustych opakowań i pojemników na odpadki powinien mieścić się w bezpośrednim połączeniu z rampą załadowczą i ulicą, z której następują dostawy. Wielkość pomieszczenia wynika z wiel­kości obrotu pustymi*opakowaniami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *